V srcu naših planetarnih pljuč, kjer je zrak svež in drevesa stojijo visoko, se nahaja industrija, ki igra ključno vlogo pri zagotavljanju surovin za neskončno mnogo izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan. Spravilo lesa, znano tudi kot sečnja lesa, je praksa, globoko zakoreninjena v naši zgodovini in tesno povezana z delikatnim ravnovesjem naših ekosistemov. Tokrat se bomo podrobneje posvetili selektivni sečnji, za katero menimo, da je tisti način gozdnega gospodarjenja, ki omogoča trajnostno gozdrajenje na najvišji ravni.

Trajnostne prakse gozdarjenja

Zaskrbljenost zaradi krčenja gozdov in njegovih vplivov na biotsko raznovrstnost ter podnebne spremembe je pripeljala do razvoja trajnostnih praks gozdarjenja. Trajnostna sečnja si prizadeva uskladiti izsekavanje lesa z ohranjanjem zdravja in raznolikosti gozdnih ekosistemov. To vključuje selektivno sečnjo, kjer gre za premišljeno odstranjevanje posameznih dreves ali manjših skupin dreves, pri čemer se upoštevajo različni dejavniki, kot so bolezni, napadi škodljivcev, invazivne vrste ter starost in zrelost dreves.

Neresno upravljanje z gozdovi pusti pomembne okoljske posledice

Čeprav je spravilo lesa ključno za zadovoljevanje globalne potrebe po lesnih izdelkih, lahko nepremišljena sečnja privede do krčenja gozdov, erozije tal in uničenja habitata za številne rastlinske in živalske vrste. Trajnostne prakse in certifikati, kot jih zagotavlja Svet za dobro upravljanje gozdov (FSC), pomagajo omiliti te skrbi z spodbujanjem odgovornega gozdarstva.

Spravilo lesa in vloga tehnologije

Spravilo lesa vključuje posek, obdelavo in prevoz dreves za različne namene, od gradbenih materialov do proizvodnje papirja. Proces se začne z natančnim načrtovanjem, pogosto vodeno s trajnostnimi praksami gozdarjenja, da se zmanjša okoljski vpliv. Sodobne operacije spravila uporabljajo napredno mehanizacijo in tehnologijo za učinkovito sečnjo dreves, hkrati pa zmanjšujejo odpadke.

Napredki v tehnologiji so preoblikovali industrijo spravila lesa, postopke naredili učinkovitejše in okolju prijaznejše. Pametna gozdarska oprema omogoča natančno sečnjo dreves, kar zmanjšuje odpadke in izboljšuje celotno trajnost.

Slika 1: Vleka hlodovine s Tajfunovim hidravličnim vitlom EGV 55 AHK.

V Tajfunu, kjer je trajnost vodilo prav na vseh področjih delovanja, se zavedamo svoje odgovornosti in pomembnosti vloge pri razvijanju in proizvajanju naprednih in okolju čim bolj prijaznih gozdarskih strojev. Razvijamo napredne gozdarske stroje, ki minimalno posegajo  v podrast gozdov, storji vsebujejo BIO olje, ki manj onesnažuje ozračje, v stroje vgrajujemo napredno, pametno tehnologijo, ki gozdarjem ob upravljanu Tajfunovih strojev omogoča čim manjše posege v okolje.

Selektivna sečnja z gozdarskimi stroji Tajfun

Nedavno smo izvedli selektivno sečnjo odmrlih in delno posušenih dreves, ki je potekala s pomočjo natančnega načrtovanja in uporabe našega hidravličnega vitla EGV 55 AHK ter prenosnega škripca PS 130.  Osredotočili smo se na ohranitev okolja, preprečevanje poškodb gozdnih tal in zagotavljanje optimalnih pogojev za rast novih dreves. Prav tako smo želeli tudi drevo obdržati nepoškodovano.

Celoten postopek, ki je se odvil v gozdovih ZDA smo dokumentirali in ga z vami delimo v kratki, nazorni in poučni video objavi.

Selektivna sečnja je torej ključni korak k trajnostnemu upravljanju gozdov, saj omogoča ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, kar pa je ključno za dolgoročno vzdržnost in zagotavljanje dolgoročnega zdravja naših gozdov in naložbe vanje.

Spravilo lesa, ko se izvaja odgovorno in trajnostno, je ključen del našega globalnega gospodarstva. Naše poslanstvo je, da vam uporbnikom zagotavljamo zanesljive, napredne, kakovostne, učinkovite gozdarske stroje, ki vam bodoto delo olajšali in pripomogli pri vaši usmeritvi v trajnostno gozdarjenje.